เจ้าหน้าที่สถิติและการวิจัย

ลักษณะการจ้างงาน-  งานประจำ
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท / ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาวิจัยด้านเทรนอาหารยุคใหม่ สารให้ความหวาน อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
 • สำรวจภาพลักษณ์ Brand, Brand awareness, Brand positioning.
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ทางบริษัทฯ ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย จึงมีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถออกแบบ วางแผนงานวิจัย ศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล ประมวนผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาโท
 • คณะสาขาสถิติและการวิจัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
 • เพศ ชาย/ หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office SPSS, EVIEW, STATA ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ประกันภัยกลุ่ม
 • อบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ทำงาน

 • สามารถทำงานที่บ้านได้ มีประชุมที่ อ๊อฟฟิส สัปดาห์ละ 1 วันที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • พร้อมประชุมสาย VDOcall ตลอด 8 ช.ม.การทำงาน จันทร์ – เสาร์

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะการจ้างงาน – งานประจำ
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท / ค่าคอมมิสชั่น 3% จากยอดขาย

รายละเอียดงาน :

 • หาลูกค้าตาม Range ที่บริษํทกำหนด
 • วางแผนการขายเปิด – ปิด การขาย
 • ดูแลลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง/ชายอายุ 35-40 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความรู้ในงานขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เปิด – ปิด การขายทำยอดได้ตามเป้าหมายบริษัท
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทักษะ.ภาษาอังกฤษMS word/Excel/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • มีทักษะการบริหารคน ความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การติดตามงาน มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ประกันภัยกลุ่ม
 • อบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ทำงาน

 • สามารถทำงานที่บ้านได้ มีประชุมที่ อ๊อฟฟิส สัปดาห์ละ 1 วันที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • พร้อมประชุมสาย VDOcall ตลอด 8 ช.ม.การทำงาน จันทร์ – เสาร์

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ลักษณะการจ้างงาน – งานประจำ
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท / ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนการตลาดทั้ง Online, Offline
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อค้นหาช่องทางการขายใหม่ๆ
 • ครีเอท contentแคมเปญ, ตั้ง Ads, ยิง Ads, SEO, SEM
 • ครีเอทแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขายแบบ Event ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง/ชายอายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความรู้ในงานขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทักษะ.ภาษาอังกฤษMS word/Excel/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง E-commerce และงานค้าปลีก
 • มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานได้
 • มีทักษะการบริหารคน ความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ประกันภัยกลุ่ม
 • อบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ทำงาน

 • สามารถทำงานที่บ้านได้ มีประชุมที่ อ๊อฟฟิส สัปดาห์ละ 1 วันที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 • พร้อมประชุมสาย VDOcall ตลอด 8 ช.ม.การทำงาน จันทร์ – เสาร์